Poster | the most beautiful “Chinese red”, Shanxi Strong New Year!

2022-08-04 0 By

Happy Spring Festival red lanterns, Chinese knots, lanterns and decorations to welcome the Spring Festival Look ~ The Chinese red streets are our own hometown flavor of the New Year | planning &!Editor: Du Jiao | Cartographer: Yan Fangfang | Audit: Wang Dongmei, Zhang Qinglan | Photography: Wen Jin, Wang Zhongxun, Shi Zhenyu, Shi Jianwen, Du Aiqing, Liu Liangliang, Yuan Haichun, Li Yong, Bai Lu, Wang Jianjun, Li Xianjun, Gao Xinsheng